VåRA 10 FRAMSTEG

Våra 10 framsteg

Sveriges Åkeriföretag är en stark röst inom transportnäringen. Det finns flera anledningar till det: vi är partipolitiskt obundna, vi företräder en stor majoritet av svenska åkeriföretag och vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Dessutom arbetar vi tillsammans.

 

Genom opinionsbildning och lobbying verkar vi för att konkurrens sker på lika villkor nationellt och internationellt, att regelverk utformas på ett bra sätt och att beslutsfattare har aktuell kunskap om svensk åkerinäring.
 
Framgångarna visar att vi är en stark röst inom  transportnäringen. 

 

sveriges största transportköpare i kö för hållbara transporter

 

Under 2015 har vår satsning på Fair Transport gått från fokus på åkeriföretag till att rikta in sig på transportköpare och varuägare. Vi har uppvaktat transportköpare med nyhetsbrev, uppmärksammat åkeriföretagens framgångar inom miljö- och trafikarbetet, lyft frågan i media och fört många samtal. Och gensvaret har inte låtit vänta på sig.

 

Nu hör transportköparna av sig och vill veta
mer för att kunna ställa rätt krav på sina transportörer
och underleverantörer. Stora transportköpare
som bland andra Trafikverket och internationella
byggbolag har kontaktat oss för att hitta sätt att
göra rätt. Det innebär att några av Sveriges största
transportköpare är beredda att hitta vägar för att
upphandla enligt Fair Transport!

 

regeringen rivstartar uppdrag för schyssta villkor i åkerinäringen

Regeringen har gett Transportstyrelsen i
uppdrag att utreda sju aktuella frågor inom yrkestrafiken (bland annat om beställaransvar, klampning, kör- och vilotider och krav
på dokumentation) samt följa upp redan genomförda reformer. Transportstyrelsen ska prioritera frågan om ett skärpt beställaransvar som ska redovisas i mars 2016.

 

Vi har informerat beslutsfattare under lång tid och det är alltså ingen slump att just dessa viktiga frågor hamnar
högst på Transportstyrelsens och politikernas bord.

 

tuffare klampning på gång

Även de nya reglerna för cabotagetransporter och åtgärder för att
hindra fortsatt färd ingår i den uppföljning
regeringen gett Transportstyrelsen
i uppdrag att utföra. Vi har lyckats få riksdagen att besluta om hårdare tag och klampning för att tvinga fram straffavgiften på 40 000 kronor för cabotagebrott, helt i linje med våra initiativ och skrivelser.

 

Med tydliga förslag, smarta lösningar och tålamod har vi lyckats uppnå viktiga delmål.

 

 

vägskatt och svensk åkerinäring

Tillsammans med Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund har
Sveriges Åkeriföretag tagit fram rapporten ”Vägskatt och svensk
åkerinäring”. Syftet har varit att utreda hur en vägskatt kan utformas för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft. Rapporten ska medverka till en faktabaserad dialog med beslutsfattare om de bästa och ekonomiskt mest hållbara lösningarna för både åkeriföretag, miljö och samhälle.

 

Vi är starkt kritiska till alla förslag som lägger ytterligare börda på en redan hårt ekonomiskt pressad bransch. Ytterligare en skatt, utan andra lättnader och åtgärder,
är inte acceptabelt. Vi arbetar för att regeringen ska lägga förslag som gynnar svensk konkurrenskraft, inte skjuter den i sank. Tack vare vår expertkunskap och förmåga att komma med lösningar och förslag som verkligen håller, kan vi påverka regeringens förslag i rätt riktning.

 

hållbara värden internationell exportsuccé

 

Vår internationella organisation IRU, International Road Transport Union, applåderar vårt initiativ Fair Transport och arbetar nu för att skapa något liknande på internationell nivå. Dessutom har det europeiska transportfacket uppmärksammat och anammat vårt hållbarhetsarbete. Fair Transport har med andra ord blivit en internationell exportsuccé!

 

Intresset för  hållbarhetsfrågor som kombineras med lönsamhet är stort och grundtanken med Fair Transport – att det ska löna sig att vara hållbar – håller nu på att bli verklighet. Vi välkomnar allt stöd till vårt initiativ och tycker det är glädjande att fackföreningar och   arbetsgivarorganisationer, på både europeisk
och internationell nivå, anser att Sveriges Åkeriföretag
har rätt innehåll i lasten.

 

nordiska länder gör gemensam sak för sunda transporter

Nu vill våra kollegor i Danmark, Finland
och Norge utveckla ett gemensamt
initiativ för hållbarhet, i linje med Fair
Transport. Företrädare för de nordiska
ländernas åkerinäring möts i Sverige för att skapa en gemensam plattform för hållbarhet och lönsamhet, med Fair Transport som föredöme. Det finns ett stort intresse och engagemang för att skapa något liknande i hela Norden.

 

Sveriges åkeriföretag påverkar eu:s vägpaket

EU är på gång med ett nytt stort vägpaket som kallas Road Package. Innehållet är
brett och handlar om allt från sociala frågor till vägskattesystem. Via regeringen kommer Sverige att ha åsikter och förslag på ändringar och här fyller Sveriges Åkeriföretag en viktig roll.

 

Vi har lämnat synpunkter som sedan inarbetats
i det som blir utgångspunkten för förhandlingarna mellan länderna i EU. Många av våra åsikter har blivit en del av den svenska linjen och är helt avgörande för den lagstiftning som sedan kommer.

 

Tack vare vår roll har åkeriföretagens åsikter blivit en viktig del i kommande EU-arbete.

 

74 ton för ökad konkurrenskraft

Under många år och tillsammans med en rad andra aktörer har Sveriges Åkeriföretag arbetat för att öka svensk konkurrenskraft, bland annat genom längre och tyngre fordon. Nu ser vi resultaten.

 

Ett första steg var att bruttovikten höjdes till 64 ton och nu genomför regeringen en inventering av vägnätet för 74-tonsekipage. Vi medverkar som experter i olika forum för att regeringens förslag både ska bli rätt och bli verklighet.

 

Det är samhällsekonomiskt lönsamt med tyngre ekipage. Vi vill också införa 34 meter långa fordon. Nyttan med långa fordon är minst lika stor som nyttan med tyngre. En bred uppslutning från  vägtransportbranschen har banat väg för framgången!

 

fakta och sanningar om vägslitaget

Under våren 2016 kommer en rapport om orsakerna till förkortad väglivslängd inklusive vägslitage från olika fordonskombinationer. Rapporten ska
bidra till en faktabaserad dialog med beslutsfattare.

 

Kunskaperna i rapporten sammanställs av konsultföretaget WSP och Cambridge University
i samarbete med Volvo Lastvagnar, Mercedes och
Sveriges Åkeriföretag som också tagit initiativet.

 

bättre varumottag

Sveriges Åkeriföretag har samverkat med TYA, Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, för utveckling av bättre varumottag och en uppdatering
av handboken med samma namn som släpps i början av 2016. Bättre varumottag är en viktig
arbetsmiljöfråga och underlättar effektiv och säker
lastning och lossning av fordon. Tillsammans med IRU och TYA har vi också medverkat till att rapporten översätts till engelska för internationell spridning under våren.

 

 

 

Bli medlem