ANVäNDA INDEX - DMT

DMT, DRIVMEDELSTILLÄGG

DMT, DRIVMEDELSTILLÄGG

Drivmedelstillägg (DMT) är vanligtvis ett pålägg som berör en majoritet av kunder hos ett transportsäljande företag. Kunderna köper transporter till prislistor eller offerter med ett allmänt försäljningsvillkor att en särskild priskorrigerande faktor tillkommer, DMT. Eftersom det är ett generellt villkor passar det bäst att ha en allmän definition av hur DMT beräknas. DMT blir en del av säljarens allmänna försäljningsvillkor.

SYFTE MED DMT

Pris på diesel och andra drivmedel varierar mer än de flesta andra kostnader i samhället. Vi använder index i allmänhet för att möjliggöra affärsuppgörelser med lång varaktighet. För DMT har vi ett annat skäl. Utan DMT kan prisöverenskommelser vara svåra att ingå även för relativt kort tid!

Även om drivmedelskostnaden både kan stiga och sjunka så är motiven för DMT framförallt att hantera situationer med kraftiga prisstegringar på diesel. För ett åkeri med långväga trafik kan diesel vara mer än 25 % av alla kostnader vid ett pris på diesel på runt 10 kr per liter. Vi har sett perioder då dieselpriset ändras mer än 20 % på några månader och självklart innebär en sådan förändring mycket. Mest kanske för åkerier men givetvis är det viktiga pengar även för köparna. Nu under 2015 har dessutom transportköpare vunnit vid oväntad kraftigt sjunkande priser på diesel. DMT är ett bättre sätt att försäkra sig för framtida prisändringar på diesel än att använda högre marginaler som skapar buffertar. Det är svårt att få en väl fungerande marknad när osäkerheten är stor och olika leverantörer har olika pålägg för risk.

DMT innebär att kostnadsändringar förs vidare i "näringskedjan" som varor vandrar innan de når slutkonsumenten. DMT späds ut och blir i slutändan en mindre korrigering på priset hos slutkunden.

DMT, tekniken

Inom åkeriverksamhet finns flera olika tekniker för att kompensera för ändrade drivmedelskostnader. Vanligast är att man följer prisutvecklingen för diesel i de avläsningar som SCB gör i serien K92SÅ0900 Diesel. Kostnadsändringen leder till ett påslag på fakturerade transporttjänster i form av en procentsats med, nästan alltid, en decimal.

Beräkningen av DMT följer formeln Förändring * andel. Om dieselindex anger en förändring med 10 % och diesels andel vid basmånaden var 25 % så blir DMT 10 % * 25 % = 2,5 %.

En komplicerande faktor är att DMT tillämpas på priser som kan vara höjda eller sänkta sedan basmånaden. Åkeriet kan exempelvis välja att ändra fraktpriser i samband med att förarlönerna ändras. Har vi ett DMT på 10 % och tar ut det på en frakt för 10 000 kr så blir det 1000 kr. Höjs priset till 11 000 kr så ger DMT med 10 % 1100 kr. Problematiken gör att vi måste använda det tredje ledet i grund formeln för att beräkna index prispåverkan, prisnivå för det pris som förändringen ska gälla för. Formeln är:

TEXTER OM DMT I AVTAL OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Drivmedelstillägg, DMT, är sannolikt den vanligaste förekommande prisregleringen med hjälp av index inom transportverksamheter. I avsnitt E har vi gått igenom problematiken kring DMT och eftersom det varit relativt vanligt att DMT inte regleras helt rätt så är det viktigt att du som läsare verkligen förstår var problemen finns när det gäller DMT.

Det DMT vi behandlar i detta avsnitt är när ett transportföretag har ett DMT som ska gälla för flera affärsuppgörelser med flera olika kunder. I form utgår vi från att texterna finns i en handling som vi kallar försäljningsvillkor och ett avsnitt där som avser DMT. Samma text kan med fördel publiceras på företagets webbsidor.

I avtalstexter i förra kapitlet använde vi ett formellt språk där det egentligen enda syftet var att vara mycket exakt i fall parterna i framtiden skulle ha olika uppfattning om vad som gäller. När det gäller DMT är situationen lite annorlunda. Avtalstexten läses skapas ofta efter att två parter redan är överens om de stora linjerna i en affärsuppgörelse. DMT är en del av ett erbjudande. Tillsammans med priser och offerter ska beskrivningen av DMT leda till affärer. En text om DMT som är svår att förstå blir mest en negativ faktor för utsikterna till en affär. En kund bör givetvis känna sig trygg med vad som gäller i fråga om priser och tillägg.

Hur ett generellt DMT beräknas är i första hand dessutom en ensidig handling från det transportsäljande företaget. Säljaren erbjuder sin transporttjänst till kunden med vissa villkor och det inkluderar inte bara pris utan även DMT.

TROVÄRDIGHET KRING DMT

En väl fungerande marknad kräver att aktörerna respekterar lagar och regler. Det finns inga lagar som reglerar vad ett index är. Tvärtom så har vi lagar som ska försäkra konsumenterna om att prisbildningen är fri. Om ersättningen till viss del utges i form av DMT är alltså frivilligt liksom hur ett DMT beräknas.

Även frihet kan missbrukas. För marknaden är det bra med ett fungerande system för en rörlig faktor som speglar ändrade kostnader för drivmedel. Det är inte bra om transportköpare misstror DMT, tror att det inte alls speglar kostnadsförändring utan mest av allt är ett sätt för säljaren att få lite mer betalt.

Medlet för att säkerställa att transportköpare tror på fördelarna med DMT är att de som tillämpar DMT redovisar hur man beräknar sitt DMT och självfallet, räknar rätt. En bra början är att se till så det finns formuleringar om DMT i allmänna försäljningsvillkor. Samma text kan med fördel finnas på transportföretagets webbsida.

EXEMPEL PÅ TEXT

DMT står för drivmedelstillägg och syftar till att korrigera våra fraktpriser med hänsyn till kostnadsutvecklingen för drivmedel.

Vårt DMT infördes januari 2012. Det baserades på den prisnivå för diesel som gällde i december 2011. Prisnivån hämtar vi från SCB:s mätning av dieselkostnader i serien K92SÅ0900 diesel.

DMT fastställs för varje månad och baseras på hur drivmedelskostnaden enligt SCB:s mätning ändrats till månaden som närmast föregår månaden då DMT ska tillämpas. Exempelvis baseras DMT som debiteras på kundernas transporter i juni på det index som SCB uppmätt i maj samma år.

Diesel är bara en del av fraktkostnaden. Hur mycket fraktkostnaden ska påverkas av dieselkostnadens ändring styrs av vår bedömning av hur stor del av fraktkostnaden som motsvarar diesel. Vid basmånaden fastställde vi nivån till 28,0 %.

När våra fraktpriser ändras genom generella prisändringar i vårt företag så korrigeras också vårt DMT. Ökar våra fraktpriser på grund av exempelvis personalkostnader innebär det att vi korrigerar vårt DMT neråt. Skulle våra fraktpriser sjunka så korrigeras DMT upp. Rent matematiskt hanteras detta genom att drivmedelskostnadens förändring sedan basmånaden divideras med vår nya prisnivå.

Om skatter och avgifter införs så påverkar dessa vårt DMT från den månad då skatten/avgiften ändras.

Bli medlem