TRANSPORTEKONOMI - INDEX

Viktigt om lastbilsindex för april 2017

SCB har den 12 maj fastställt reviderade indextal som avser april 2017. Orsaken är givetvis att parterna BA och Transport slutit ett nytt avtal som innebär att förarlönerna höjs retroaktivt från den 1 april 2017.

De reviderade indextalen kommer att distribueras till prenumeranter måndag den 15 maj 2017.

Kostnadsutvecklingen för lastbilstransporter

Januari 2017
Dramatiskt ökade kostnader på ett år

Efter några år med måttliga kostnadsförändringar så är både 2015 och 2016 år med stora svängningar. Diagrammet nedan visar kostnadsutvecklingen de senaste fem åren, januari 2012 till januari 2017, för långväga distribution enligt de mätningar som SCB utför på uppdrag av Sveriges Åkeriföretag.

Förändringen mellan januari 2016 och 2017 är hela 7,2% för Långväga distribution. Dieselpriset har under perioden ökat knappt 20% och påverkar seriens totala kostnader med 4,7%. Förarkostnader påverkar 1,0% och andra kostnader påverkar 1,6%.

Förändringen för enbart diesel framgår av diagrammet nedan. Flera år med mestadels fallande priser på diesel har de senaste året bytts mot stadigt ökande priser.

Kostnadsutvecklingen mäts av SCB och presenteras som indextal

SCB mäter kostnadsutvecklingen för åtta olika kostnader vid lastbilstransporter. De två viktigaste mätningarna är förarkostnad och dieselkostnad. För de flesta typer av transporter är dessa två kostnader tillsammans runt två tredjedelar av alla kostnader.

Mätningarna av enskilda kostnadsslag viktas samman till olika typtransportserier. En sådan serie är Långväga distribution och en annan heter skogsråvara.

Kostnadsmätningarnas resultat presenteras som indextal där talet 100,0 motsvarar kostnaderna när serien började mätas.

Sammanvägda typtransportindex används för att reglera priser vid lastbilstransporter när en affärsuppgörelse avser en längre tid. Svängningarna i branschens kostnader är helt enkelt så stora att det skulle vara svårt att ha en fungerande marknad om osäkerheten om kostnadsutvecklingen tvingar aktörerna att gissa.

Kostnadsslaget diesel används av stora delar av branschen för att beräkna en rörlig priskomponent, DMT (drivmedelstillägg).

På vår webb hittar ni information om vad det finns för indexserier, indextal enligt SCB:s mätningar, exempel på avtalstexter med mera.

Vi vill ha en fungerande marknad för lastbilstransporter och då är det viktigt med en fungerande prisbildning med möjlighet att minska osäkerheten vid långvariga affärsuppgörelser.

Bli medlem